IMG 2494
Info fra generalforsamling d. 10.6-2021

Generalforsamling

 

Referat af generalforsamling i ProVarde 10. juni 2020.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år (afvikles sammen med pkt. 7)
 3. Årsregnskab for det forløbne år
  1. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
 4. Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Louise Hundebøll Krath Andersen, Hans Barslund, Finn Christensen, Jimmy Nielsen     Bestyrelsen indstiller til genvalg af alle 4

 1. Valg af revision
 2. Forventning til fremtiden
 3. Indkomne forslag (evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse)
 4. Eventuelt

 

Formand Hans Barslund bød velkommen og foreslog advokat Birgit Østergaard Nielsen som dirigent.

Vedtaget og Birgit takkede for valget og tilliden. Konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet, godkendte Corona som årsag til udskydelsen fra april og godkendte bestyrelsens forslag om at tage pkt. 4 og 7 samlet.

Hans Barslund gennemgik årsberetningen:

2020 var ProVardes første år uden turisme – efter erhvervsfremmereformen. Men hele året var præget af Corona. Vi etablerede en info-kampagne på højt niveau og var kontaktpunkt for virksomheder til Erhvervsstyrelsen om hjælpepakker. Vi havde et unikt samarbejde om erhvervsservice vedr. Corona med alle lokale rådgivere, Varde Kommune og JobCenter, Erhvervshuset og Erhvervsstyrelsen

Alligevel har vi leveret masser af almen erhvervsservice til vores ca. 550 medlemmer.

Med ca. 900 deltagere til arrangementer, kurser og netværk, bl.a. en ny rekord-Nytårskur

ProVarde har løst opgaver fra ca. 200 medlemsvirksomheder + masser af mindre opgaver pr. tlf. og mails.

Etableret et forstærket samarbejde med Erhvervshuset, og med Jobcenter Varde. Code of Care er sat i gang med succes og allerede ca. 50 formidlinger af småjobs.

Vi har givet sparring om strategi og omstilling.

Haft lokalt fokus med annoncer og lokaltgavekort.dk

Søgt og fået midler fra § 17.4 til digitalisering, fundraising og ELP lederkursus

På den årlige måling af virksomhedernes tilfredshed med Varde Kommunes erhvervsservice blev vi hhv. nr. 6 hos Dansk Byggeri og nr. 8 hos Dansk Industri, meget tilfredsstillende.

Erhvervshus Sydjylland leverer gode resultater via mange virksomhedsforløb. Ligger pr. medio maj allerede på index 70 for 2021 måltallet.

Vi har med erhvervsforløb, rollemodeller, erhvervsrotation, praktik- og lærepladser trods Corona fået 600 elever ud i virksomhederne, men meget blev flyttet til 2021. 

Andel af 9-10 kl. elever på erhvervsuddannelse er øget med 15 %-point til 32 % på 5 år.

Fokus på innovation og netværk med 3 Iværksætterkurser, betjening af 150 iværksættere og nu 42 virksomheder tilknyttet PowerTower og de 3 satelit-afd.

Ca. 150 nye iværksættere + fortsat sparring med de tidligere IV´ere og fødevarecenter SYMBO er klar til start.

 

Indsatserne i 2021 vil være fortsat udvikling af virksomhederne med afsæt i situation og vækstønsker – indenfor ledelse, produktion, salg og markedsføring, SoMe, eksport og økonomi.

Der vil være fokus på digitalisering og grøn omstilling og en fortsat stor indsats for iværksættere og opfindere.

Indsatsen mellem virksomheder og skoler fortsættes, og der udbygges med en ny stilling som erhvervsguide med fokus på ungeindsatsen og jobmuligheder.

Et fortsat tæt samarbejde med JobCenter Varde og et øget samarbejde med uddannelsesinstitutioner om arbejdskraft og opkvalificering.

Vi vil fortsat tilbyde ny viden ombord via netværk, kurser og events og lave matchmaking til virksomheder og rådgivere.

Formanden sluttede med at takke alle medlemsvirksomheder og Varde Kommune for godt samarbejde, en tak til Erhvervshuset og til JobCenter Varde og – en stor tak til alle medarbejdere i ProVarde.

Dirigenten fik godkendelse af årsberetningen fra salen og gav videre til direktør Finn Erik Kristiansen for regnskabet.

FEKR gennemgik regnskabet som var første år uden turisme.

Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål og godkendte regnskabet og at overføre overskuddet til næste år.

Budgetforslaget og bestyrelsens forslag om status quo for kontingenter blev også godkendt.

Dirigenten gik til 5: Valg til bestyrelsen, hvor kandidaterne på valg blev genvalgt af generalforsamlingen som også godkendte de to forslag til suppleanter: Anders Jepsen og Alf Sand Simonsen.

Revisionen BDO fik genvalg.

Ingen indkomne forslag og heller intet under eventuelt og dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

 

Referent erhvervschef Lars Buch, ProVarde

 

TIL DOWNLOAD:

 

2020 

Referat 2020

ProVarde årsrapport 2020

Årsberetning 2020

 

2019

Referat 2019

Årsrapport 2019

Årsberetning 2019

 

2018 

Referat 2018

Årsrapport 2018

Årsberetning 2018

 

 

2017

Referat 2017

Årsrapport 2017

Årsberetning 2017